I Wydział Cywilny

Wersja archiwalna z dnia 04.12.2018

Wydział I Cywilny

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
parter - pokój nr 14
tel. (32) 381 83 24
fax. (32) 381 83 01
e-mail: cywilny@tgory.sr.gov.pl

Kierownik sekretariatu wydziału: Dorota Garczyk

 

Sędziowie i referendarze orzekający w wydziale:

 

SSR Patrycja Reichel - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności;

SSR Joanna Grądziel - Z-ca Przewodniczącego Wydziału - podział czynności;

SSR Ewa Szatkowska - podział czynności;

SSR Tomasz Krupski - podział czynności;

SSR Tomasz Kita - podział czynności;

SSR Patrycja Malik - podział czynności;

SSR Magdalena Żyła-Fagasińska - podział czyności;

ASR Katarzyna Jagoda - podział czynności;

ASR Monika Śliwowska-Michna - podział czynności;

RSR Marta Stojałowska - podział czynności;

RSR Jacek Rogiński - podział czynności;

RSR Grzegorz Kuczora - podział czynności;

 

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział I Cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

Opłaty sądowe:

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Stałe opłaty sądowe w niektórych rodzajach spraw:

Opłata podstawowa:

Opłaty kancelaryjne:

 

 

Złożenie pisma inicjującego postępowanie w sprawie cywilnej :


Elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 22 570
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 04.12.2018
 
Wydruk z dnia: 14.07.2020 // www.tgory.sr.gov.pl