III Wydział Rodzinny

Wersja archiwalna z dnia 04.12.2018

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
I piętro - pokój nr 44
tel. (32) 381 83 29
fax. (32) 381 83 03
e-mail: rodzinny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Karina Suchańska

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Adam Skowron - Przewodniczący Wydziału – podział czynności;

SSR Aleksandra Mazik – podział czynności;

SSR Magdalena Gładysz – podział czynności;

SSR Marzena Strojek – podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział III Rodzinny i Nieletnich zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

rep. "RC" - sprawy o:

rep. "RNs" - sprawy o:

rep. "Nsm" - sprawy o:

rep. "RCo" - sprawy:

rep. Nkd

UWAGA!

 

SPRAWY O ROZWÓD I SEPARACJĘ ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII CYWILNY ul. Kościuszki 15, Telefon: 32 / 33-80-247, Fax: 32 / 33-80-202, Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

SPRAWY O UBEZWŁASNOWOLNIENIE ROZPOZNAJE SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ XII CYWILNY ul. Kościuszki 15, Telefon: 32 / 33-80-247, Fax: 32 / 33-80-202, Adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

 

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

 

Opłaty sądowe:

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

Opłata podstawowa:

 

Opłaty kancelaryjne:

 

 

Złożenie pisma inicjującego postępowanie w sprawie cywilnej :


Elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

 

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 12 138
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 04.12.2018
 
Wydruk z dnia: 16.07.2020 // www.tgory.sr.gov.pl