Strona główna / Pozostałe informacje / Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadków

Zasady zwrotu kosztów stawiennictwa świadków

POUCZENIE O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY ŚWIADKÓW

 1. Świadkowi, który stawił się na wezwanie Sądu, zamieszkałemu poza granicami miejscowości Tarnowskie Góry przysługuje zwrot kosztów podróży do Sądu lub miejsca czynności sądowej według następujących zasad:
  1. Zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem (podróż tam i z powrotem) w wysokości 0,35 zł za 1 km bez względu na pojemność silnika
  2. Odległość między miejscowościami ustalana jest na podstawie optymalnej trasy przejazdu publikowanej na stronie internetowej np. www.maps.google.pl
  3. W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów podróży przysługuje tylko właścicielowi samochodu.
  4. Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu własnym pojazdem świadek winien okazać dowód rejestracyjny pojazdu, jako potwierdzenie odbycia podróży.
  5. W przypadku przejazdu samochodem nie należącym do świadka należy załączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz oświadczenie o skorzystaniu z samochodu innej osoby.
  6. Zwrot kosztów podróży innym środkiem transportu komunikacji publicznej (PKS, PKP) w wysokości faktycznie poniesionych racjonalnych i celowych wydatków udokumentowanych biletami (w przypadku PKP bilety II klasy).
  7. W razie braku dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, świadek składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
  8. Należności wymienione wyżej przysługują również osobie towarzyszącej świadkowi, jeżeli świadek nie mógł stawić się bez opieki tej osoby.
  9. Należności, o których mowa wyżej Sąd przyznaje na wniosek, składany niezwłocznie lub pisemnie w terminie 3 dni od dnia stawienia się na wezwanie Sądu. Wzór wniosku o zwrot kosztów podróży dostępny jest w Sądzie i na stronie internetowej Sądu.
 2. Świadkowi na jego żądanie może być przyznany zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu według następujących zasad:
  1. Wniosek o przyznanie należności składa się niezwłocznie lub pisemnie w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby wzywanej pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności
  2. Wraz z wnioskiem o zwrot zarobku lub dochodu świadek przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wzór zaświadczenia dostępny jest w Sądzie i na stronie internetowej Sądu.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w przypadku zgłoszenia wniosku o zwrot utraconego dochodu winny przedstawić dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Wskazane wyżej należności nie przysługują świadkom zatrudnionym w organie władzy publicznej jeżeli powołany został do zeznawania w związku z tym zatrudnieniem.
 4. Wraz z wnioskiem o przyznanie należności świadek winien okazać dowód osobisty oraz podać numer rachunku bankowego w przypadku wniosku o zwrot należności na konto bankowe. We wniosku i zaświadczeniach należy wpisać sygnaturę sprawy - wskazana na wezwaniu.

 

 

Załącznik:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Krzysztof Gawliczek
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 7 944
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 23.10.2014
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry