Strona główna / Pozostałe informacje / Informatory dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informatory dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i prawna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwłaszcza w ostatnich latach, nakłada na organy wymiaru sprawiedliwości, ochrony praworządności oraz na służbach wykonawczych konieczność zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie szybkiej i sprawnej reakcji na to zjawisko.

Mając powyższe na uwadze, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało i wydało Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przygotowany przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Informator jest pierwszym, kompleksowym zestawieniem informacji oddzielnie dla prokuratora, sędziego oraz kuratora sądowego, pomagających w codziennej pracy w tego rodzaju sprawach, w tym dotyczących najnowszych uregulowań procesowych oraz materialnych w kodeksach karnych, zwłaszcza w zakresie izolacji sprawców, właściwego na nich oddziaływania oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym.

Informator zawiera też informacje na temat aktów prawa międzynarodowego, a także orzecznictwa ETPCz oraz aktów prawa krajowego, w tym zestawienie przepisów rangi ustawowej, rozporządzeń, zarządzeń, wytycznych, uchwał i innych dokumentów, odnoszących się do pracy poszczególnych organów. Nadto, opisuje procedurę Niebieskie Karty oraz zawiera informacje na temat placówek bądź podmiotów świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, wraz z ich wykazami. Wskazuje także na sposoby pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, a także podpowiada, gdzie można odnaleźć placówki realizujące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Dodatkowo na płycie CD zamieszczone zostały materiały, które z uwagi na objętość nie mogły zostać ujęte w Informatorze, w postaci m.in. niezbędnych aktów prawnych, raportów, sprawozdań, baz danych, wykazów, wzorów wniosków i pism procesowych – do samodzielnej edycji, materiały edukacyjne i promocyjne.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację cyklu materiałów informacyjnych, opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, w postaci „Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”, „Informatora dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie” oraz „Karty informacyjnej dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”, tym razem skierowanych do podmiotów profesjonalnych. Pojawiające się coraz częściej badania naukowe, wyniki sprawozdań, kontroli, a także sygnały płynące ze środowisk prokuratorskich, sędziowskich i kuratorskich wskazały na zasadność i potrzebę opracowania kompleksowego materiału, do wykorzystania w pracy poszczególnych organów i służb.

Niniejszy materiał możne być bezpłatnie kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób dla potrzeb organów oraz służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Materiały do pobrania znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: Link tutaj

 

Informator Powiatowy zawierający dane teleadresowe podmiotów i organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Nazwa podmiotu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Adres podmiotu: ul. Opolska 21a, 42-600 Tarnowskie Góry

Telefon, fax, e-mail: 32 381 81 01, 32 381 81 05, pcpr@tarnogorski.pl

Zakres realizowanych oddziaływań: Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, ukierunkowanych na taką zmianę zachować i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachować i do konstuktywnego współżycia w rodzinie. Nadrzędnym celem jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.

                             

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 27.01.2017
Dokument oglądany razy: 4 597
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 15.01.2019
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry