IV Wydział Pracy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 29.01.2021.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Wydział IV Pracy

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 17
I piętro - pokój nr 37
tel. (32) 381 83 47
fax. (32) 381 83 04

e-mail: sadpracy@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Anna Kacuga-Nobik

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Aleksandra Czupryna - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności;

SSR Adam Skrzypek - 0,5 etatu orzeczniczego - podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział IV Pracy zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw: z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

Opłaty sądowe:

W sprawach z zakresu prawa pracy pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu za wyjątkiem:

- opłaty podstawowej w kwocie 30 złotych, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

- w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000,00 zł uiszcza się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu od każdego pisma procesowego podlegającego opłacie. Opłata stosunkowa nie może byćniższa niż 30zł i wyższa niż 100.000,00 złotych (art. 96 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 35 i art. 12 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpisy z akt sprawy, jak również za wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia.

W sprawach z zakresu prawa pracy, gdy powodem jest pracodawca, ponosi on opłaty sądowe na zasadach ogólnych, za wyjątkiem pracodawcy będącego państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zwolnioną od opłat z mocy art. 94 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.).

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. (art. 36 ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

W pozostałym zakresie postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych wolne jest od kosztów sądowych.

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 12 982
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.01.2021
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry