Strona główna / Struktura organizacyjna / VI Wydział Karny Zamiejscowy

VI Wydział Karny Zamiejscowy

Zamiejscowy Wydział VI Karny

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 343
tel. (32) 768 04 80
fax. (32) 768 04 89
e-mail: zamiejscowy.karny@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Sabina Śliwińska

Sekretariat Wydziału VI Karnego nie udziela informacji dotyczących spraw: cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i dot. ksiąg wieczystych
Wszelkie informacje – Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach telefon 32 381-83-10 lub 32 381-83-64

 

Sędziowie orzekający w wydziale:

 

SSR Iwona Ganczarska-Rachańska - Przewodnicząca Wydziału - podział czynności;

SSR Elżbieta Mężyk - Z-ca Przewodniczącego Wydziału - podział czynności;

SSR Adam Skrzypek - 0,5 etatu orzeczniczego - podział czynności;

SSR Artur Obcowski - podział czynności;

SSR Katarzyna Grabałowska - podział czynności;

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział VI Karny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • przekazanych z Prokuratury wraz z aktem oskarżenia lub wnioskiem o umorzenie postępowania karnego,
 • o zastosowanie tymczasowego aresztowania skierowanymi przez Prokuraturę,
 • wniosków stron dotyczących spraw w toku,
 • zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania przygotowawczego,
 • o uchylenie mandatów,
 • o wykroczenia w pierwszej instancji,
 • o wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe,
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Wydział wydaje także zgody na widzenia z tymczasowo aresztowanymi.

Przedmiotem orzekania jest również wykonanie orzeczeń zapadłych w postepowaniu karnym, w postepowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie windykacji należności sądowych w postepowaniu karnym a w powyższym zakresie w szczególności między innymi rozpoznawanie wniosków skazanych (ich obrońców), prokuratora oraz innych osób wskazanych ustawą:

 • o zwolnienie dozoru kuratora
 • o warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • o zarządzenie wykonanie kary
 • o zamianę kary orzeczonej na jej formę zastępczą
 • o zatarcie skazania,
 • o odroczenie wykonania kary
 • o rozłożenie grzywny na raty oraz jej umorzenie lub odroczenie ściągnięcia
 • o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności, środka karnego
 • o wydanie wyroku z klauzulę wykonalności.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta Piekary Śląskie, Radzionków oraz gminy: Ożarowice, Świerklaniec.

Właściwość miejscową określa Rozdział 1 Działu II, Części Pierwszej Kodeksu postępowania karnego - art. 21 i następne (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty i koszty sądowe:

 • Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych - Dz.U.1983.49.223 t.j. z późniejszymi zmianami,
 • Dział XIV Kodeksu postępowania karnego - Koszty procesu (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku - Dz.U.1997.89.555 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980)

 

Opłaty kancelaryjne:

 

 • Za każdą rozpoczętą stronę zaświadczenia - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 6 zł.
 • Za każdą rozpoczętą stronę odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności - 6 zł.
 • Za kopie nieuwierzytelnianą - 1 zł.
 • Złożenie skargi w sprawie karnej prywatnoskargowej: 300 zł.

 

Postępowanie prywatnoskargowe wszczyna się na podstawie aktu oskarżenia (skargi) wniesionego przez pokrzywdzonego. Akt oskarżenia powinien zawierać oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, datę i podpis składającego pismo, imię i nazwisko oraz dane adresowe osoby oskarżonej, listę świadków i ich adresy, których wezwania żąda, wykaz innych dowodów na których opiera się oskarżenie, wnieść opłatę 300 zł.

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku - w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego - Dz.U.2003.104.980).

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 1. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności - 80 zł,
 2. od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu - 60 zł,
 3. od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
 4. od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego - 45 zł,
 5. od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
 6. od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności - 100 zł,
 7. od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego - 100 zł,
 8. od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
 9. od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
 10. od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.

 

Wyżej wymienione opłaty uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi (art. 15 ust.2).
Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku uiszczania opłat (art. 15 ust. 3).

Od skazanego w pierwszej instancji pobiera się opłatę w razie skazania na karę pozbawienia wolności (i odpowiednio karę ograniczenia wolności):

 1. do 3 miesięcy - 60 zł,
 2. do 6 miesięcy - 120 zł,
 3. do 1 roku - 180 zł,
 4. do 2 lat - 300 zł,
 5. do 5 lat - 400 zł,
 6. do 15 lat albo 25 lat - 600 zł.

Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny. W razie zaś orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.


W wypadku gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

W razie orzeczenia kary łącznej opłatę wymierza się od tej kary. Jeżeli kara łączna została orzeczona wyrokiem łącznym, odrębnej opłaty od tej kary nie pobiera się. W razie zaś warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł.

Wysokość przypadającej opłaty określa w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd.

Za zaświadczenia i inne dokumenty, wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za każdą stronę.

Powyższe stawki stosuje się również w postępowaniu:

1) o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

2) o wykroczenie, przy czym:

 1. opłata wymierzona w razie skazania na karę aresztu albo karę ograniczenia wolności wynosi 30 zł,
 2. opłata od wniosku o wznowienie postępowania jest określana odrębnie w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 24 248
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 29.01.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry