Strona główna / Struktura organizacyjna / V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wydział V Ksiąg Wieczystych

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 24
tel. (32) 381 83 34
fax. (32) 381 83 05
e-mail: kw@tgory.sr.gov.pl


Kierownik sekretariatu wydziału: Dorota Kocot

Referendarze orzekający w wydziale:

 

SRSR Krzysztof Niżankiewicz - Przewodniczący Wydziału - podział czynności;

SSR Piotr Banasik - podział czynności;

SSR Damian Kozioł - podział czynności;

SSR Jakub Bańka - podział czynności;

RSR Agata Kubiak - podział czynności;

RSR Dagmara Mróz - podział czynności;

RSR Małgorzata Kosmulska-Podleśny - podział czynności;

RSR Bartosz Koterba - podział czynności;

 

 

Właściwość rzeczowa:

Wydział V Ksiąg Wieczystych zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie:
1. Umów, w szczególności:

 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku,
 • umowy przeniesienia prawa własności
 • umownego rozszerzenia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych, w szczególności:

 • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 • orzeczenia o dokonaniu działu spadku,
 • orzeczenia o przysądzeniu prawa własności
 • wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

3. Decyzji administracyjnych, w szczególności:

 • o wywłaszczeniu,
 • decyzji tzw. "komunalizacyjnej",
 • o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o wpis praw osobistych i roszczeń przewidzianych w przepisach rangi ustawowej w tym w szczególności:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności.

 

Właściwość terytorialna obejmuje miasta: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gminy: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice.

Właściwość miejscową określa art. 27 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Właściwość rzeczową określa art. 16 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

 

Opłaty i koszty sądowe:

art. 98 i następne ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U z 2014 r., poz. 101 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - (tekst jednolity Dz.U 2016 r., poz 623).

 

 

Opłaty sądowe:

Z tytułu składanych wniosków o wpis w księgach wieczystych pobiera się następujące opłaty sądowe, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego/służebność, hipoteka, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu: 200,00 zł (art.42 ust.1 w/w ustawy)
 • za wpis udziału w prawie, część opłaty stałej proporcjonalnej do wysokości udziału, nie mniej niż 100,00 zł (art.42 ust.2 w/w ustawy),
 • za wpis prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na podstawie dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności, niezależnie od liczby udziałów w tych prawach, pobiera się jedną opłatę w wysokości: 150,00 zł (art.42 ust.3 w/w ustawy).
 • za wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami pobiera się opłatę: 150,00 zł (art.43 pkt.1 w/w ustawy).
 • za wpis własności nieruchomości rolnej do 5ha, pobiera się opłatę w wysokości 150,00 zł (art.43 pkt.2 w/w ustawy)
 • za wpis praw osobistych i roszczeń, pobiera się opłatę w wysokości 150,00 zł (art.43 pkt.3 w/w ustawy)
 • za wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych, pobiera się opłatę w wysokości 150,00 zł (art.43 pkt.3 w/w ustawy)
 • za założenie księgi wieczystej, z zastrzeżeniem założenia księgi wieczystej w wyniku odłączenia z istniejącej księgi wieczystej lub jej części, wówczas pobiera się jedną opłatę, uiszcza się opłatę w wysokości 100,00 zł (art.44 ust.1pkt.1 i ust.2 w/w ustawy)
 • za połączenie nieruchomości w istniejącej księdze wieczystej, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości, pobiera się opłatę: 100,00 zł (art.44 ust.1 pkt.2 w/w ustawy)
 • za odłączenie nieruchomości lub jej części, pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł (art.44 ust.1 pkt.3 w/w ustawy)
 • za sprostowanie Działu I-O, pobiera się opłatę sądową: 100,00 zł (art.44 ust.1 pkt.4 w/w ustawy)
 • za wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pobiera się opłatę sądową w wysokości 100,00 zł (art.44 ust.1 pkt.5 w/w ustawy)
 • za dokonanie innych wpisów, nie objętych treścią art.42 i 43 w/w ustawy, pobiera się opłatę sądową: 100,00 zł (art.44 ust.1 pkt.6 w/w ustawy)

 

 

Uwagi dotyczące liczby pobieranych opłat i wysokości opłat  od wykreślenia wpisów w księdze wieczystej:

 • od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis
 • od wniosku o wpis hipoteki łącznej i służebności pobiera się jedną opłatę sądową, choćby wniosek dotyczył więcej niż jednej księgi wieczystej (art.45ust.3 w/w ustawy) 

Ponadto tut. Wydział Ksiąg Wieczystych, jako ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych wydaje z ksiąg wieczystych i z tego tytułu pobiera następujące opłaty:

 • z trzech działów księgi wieczystej: 25,00 zł
 • wyciąg z księgi wieczystej: z jednego działu księgi wieczystej: 15,00zł
 • odpis zwykły księgi wieczystej - 30,00zł
 • odpis zupełny księgi wieczystej - 60,00zł
 • z dwóch działów księgi wieczystej: 20,00zł
 • z czterech działów księgi wieczystej 30,00zł

Uwaga: powyższe opłaty mnoży się przez liczbę w/w dokumentów

 • za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej - 10,00zł pomnożone przez liczbę żądanych zaświadczeń

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 1412 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Adam Skowron
Dokument z dnia: 14.09.2016
Dokument oglądany razy: 50 055
Opublikował: Krzysztof Gawliczek
Publikacja dnia: 16.04.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry